Avaleht
Uudised
Tutvustus
Liikmed
Sotsiaalsuhted
Seadusandlus
Mida peab taksojuht teadma maksudest 
Kontakt
Koostööpartnerid
Autojuhi ametikoolitus

 

Akadeemia tee 20
12611 Tallinn

Telefon: 641 2511
Faks: 641 2523
al@autoettevoteteliit.ee

 

Seadusandlus

Ühistranspordiseadus vaatamiseks vajuta siia

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/2009 21.10.2009 rahvusvahelisele bussiteenuse turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad vaatamiseks vajuta siia

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1370/2007 23.10.2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamit raudteel ja maanteel vaatamiseks vajuta siia

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 181/2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 27 25.05.2018 "Nõuded tasulise veoseveo ja sõitjateveo veokorraldusjuhi teadmistele ja oskustele ning koolitusele"  vaatamiseks vajuta siia 

Autoveoseadus vaatamiseks vajuta siia

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1071/2009 21.10.2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta vaatamiseks vajuta siia

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1072/2009 21.10.2009, rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 87 06.11.2000 "Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitustunnistuse vormi kehtestamine" vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 37 06.06.2013 "Ohtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuete, koolitamise eeskirja ja koolituskursuse õppekava kehtestamine" vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 118 14.12.2001 "Ohtlike veoste autoveo eeskiri" vaatamiseks vajuta siia 

Tallinna linnas ohtlike veostega sõidukite liikluse piiramine vaatamiseks vajuta siia 

Määrus nr 109 25.11.2009 "Veoloa taotlemise ja andmise kord" vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 81 28.09.2000 "Autoveol veose laadimise ja kinnitamise eeskiri" vaatamiseks vajuta siia

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus EÜ nr 561/2006 15. märts 2006 vaatamiseks vajuta siia

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 165/2014 04. veebruar 2014 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta vaatamiseks vajuta siia

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2002/15EÜ 11. märts 2002 autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta vaatamiseks vajuta siia

AETR (inglise keeles) vaatamiseks vajuta siia
AETR (vene keeles) vaatamiseks vajuta siia 

Liiklusseadus vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 114 04.09.2015 "Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad" vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 42 13.06.2011 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele" vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 114 15.12.2011 "Politseiametniku poolt tehnijärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord " vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 77 18.07.2011 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 151 21.10.2010 "Mootorsõidukijuhi töö, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded" vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 52 09.10.2017 "Nõuded sõidumeerikule ja selle paigaldamisele ning sõidumeeriku kontrollimise tingimused ja kord"  vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 94 02.11.2010 "Nõuded kiiruspiirikule ja selle paigaldamisele ning kiiruspiiriku kontrollimise tingimused ja kord" vaatamiseks vajuta siia

Määrus nr 43 13.07.2018 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" vaatamiseks vajuta siia

Raskeveokimaksu seadus vaatamiseks vajuta siia    

Liikluskindlustuse seadus vaatamiseks vajuta siia

Ehitusseadustik vaatamiseks vajuta siia

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus vaatamiseks vajuta siia 

Euroopa hea tava suunised veoste kinnitamiseks maanteevedudel vaatamiseks vajuta siia